Privacyverklaring van Huisartsendienst Arnhem B.V.

Algemeen

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO. De Huisartsendienst Arnhem B.V. is onderdeel van Onze huisartsen.

Huisartsenpost

Op de huisartsenposten worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te behandelen en is nodig voor het juist afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid.

De plichten van de huisartsenpost

Huisartsendienst Arnhem is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de huisartsenpost plaatsvindt. Informatie over uw contact met de huisartsenpost wordt in de computer geregistreerd. Alle binnenkomende telefoongesprekken worden opgenomen en tijdelijk bewaard. Dat biedt bij eventuele fouten of klachten de mogelijkheid de gang van zaken beter te onderzoeken. Ook kan de bandopname worden gebruikt om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren

Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de huisartsenpost als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor declaratiedoeleinden (uitgevoerd door Onze Huisartsen B.V.);
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting (uitsluitend geanonimiseerde gegevens, zie eventueel ook onder "uitwisseling gegevens hieronder").
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Onze Huisartsen hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit kenbaar maken aan onze FG (zie ook hieronder). Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Huisartsendienst Arnhem / Onze Huisartsen hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens

Uw huisarts wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens op een veilige en betrouwbare uit met uw huisartsenpost (HAP). Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt deze op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet uw huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpost bij aan medicatieveiligheid.

Huisartsendienst Arnhem doet mee aan NIVEL Zorgregistraties eerste lijn en draagt hiermee bij aan het verbeteren van de gezondheidszorg. Het NIVEL verzamelt zorggegevens van een grote groep eerstelijns zorgverleners in Nederland om een compleet beeld te krijgen van de gezondheid en de zorg in de Nederlandse samenleving. Zij gebruiken de geanonimiseerde gegevens van de Huisartsendienst Arnhem, die standaard vastgelegd worden. Hierbij kunt u denken aan gegevens over gezondheidsproblemen, de behandeling en de resultaten.

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens, dan kunt u dit laten weten aan de Huisartsendienst Arnhem via info@onzehuisartsen.nl. In dat geval worden uw gegevens niet gebruikt voor het onderzoek.

Voor meer informatie klik hier voor de folder van het NIVEL.

Website

Op de website van Onze Huisartsen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden zonder bezoekers te identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.