Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

HRM

Onze Huisartsen kan voor u alles op het gebied van HRM verzorgen. Wij zijn op de hoogte van veranderingen in wet- en regelgeving, informeren tijdig over de gevolgen hiervan en kunnen zowel op strategisch niveau als ook op operationeel niveau advies en begeleiding geven.

Binnen Onze Huisartsen hebben we kennis in huis van HRM, salarissen en arbeidsrecht. Onze medewerkers vullen elkaar aan in kennis en kwaliteiten, zodat zij elkaar kunnen vervangen indien dat mogelijk is. Zij kunnen u adviseren en ondersteunen bij onder andere de volgende vraagstukken:

Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning wordt steeds belangrijker in iedere branche, zo ook in de zorg. Het is een van de instrumenten om te anticiperen op de toekomst en vormt de basis voor meerdere HR onderwerpen. Op basis van te verwachten in- en uitstroom kan tijdig sturing worden gegeven aan mogelijke veranderingen en mogelijk extra personeelskosten worden bespaard. Daarnaast is het van belang om medewerkers optimaal en duurzaam inzetbaar te maken, zodat zij een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan uw organisatie.

Onderdeel van de strategische personeelsplanning is een levensfasebewust personeelsbeleid. Bij strategische personeelsplanning draait het om de juiste persoon, op de juiste tijd, op de juiste plaats.

Arbeidsvoorwaarden

Onze Huisartsen kan u adviseren en begeleiden in het opstellen van arbeidsvoorwaardenregelingen en benodigde arbeidsovereenkomsten. Goede arbeidsvoorwaarden, primair en secundair, zorgen ervoor dat u waardevolle medewerkers blijft motiveren om voor uw organisatie te werken. Te denken valt aan het salaris, vakantiegeld, uitkeringen, verlof en reiskostenregelingen. Bij secundaire arbeidsvoorwaarden kunt u denken aan scholing en opleiding, doorgroeimogelijkheden en toekomstperspectief. 

Personeelsdossier

Een op juiste wijze opgebouwd personeelsdossier is van groot belang voor iedere organisatie en beschermt zowel de werkgever als de werknemer. Vooral kleinere werkgevers zijn vaak de dupe van een ‘slecht’ opgebouwd dossier, omdat er vaak op informele wijze met elkaar wordt gecommuniceerd. Daarnaast stelt de per 1 juli 2015 ingegane Wet Werk en Zekerheid hogere eisen aan een personeelsdossier. Vooral in tijden waarin ontslag dreigt, kan een dossier het verschil uitmaken tussen het wel of niet afscheid kunnen nemen van een medewerker en doorslaggevend zijn bij de hoogte van de (transitie)vergoeding die u moet betalen.

Onze Huisartsen kan u begeleiden bij het opbouwen en in stand houden van uw personeelsdossiers. In het personeelsdossier bewaart u onder andere de volgende gegevens van een medewerker: kopie geldig ID bewijs, NAW-gegevens, het CV, kopie van diploma's, de arbeidsovereenkomst, een bewijs dat u de functieomschrijving heeft verstrekt aan de medewerker, loonstroken, jaaropgaven en de gegevens inzake pensioenregelingen. Daarnaast moeten ook verslagen van functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken, verbeterplannen en gegevens omtrent ziekte in het dossier worden opgenomen.

Beoordelingsgesprekken

Steeds vaker worden medewerkers beoordeeld op hun functioneren. Dat moet op een eerlijke en transparante wijze plaatsvinden. De basis voor een beoordeling vormt een duidelijke functiebeschrijving waarin staat opgenomen wat van de betreffende medewerker wordt verwacht. Op die manier weet een medewerker ook waarop hij of zij zal worden beoordeeld. Werkgevers plannen steeds vaker en structureel beoordelingsgesprekken in met hun medewerkers. In deze gesprekken worden dan duidelijke en meetbare afspraken gemaakt. Ook hierbij kan Onze Huisartsen adviseren en ondersteunen. Bijvoorbeeld door middel van het integreren van beoordelingsgesprekken en het gebruik van beoordelingsformulieren. 

Functiebeschrijvingen

In een functiebeschrijving staat omschreven wat er van een medewerker wordt verwacht. Er staat omschreven welke taken en verantwoordelijkheden de medewerker heeft en welke competenties en vaardigheden een medewerker moet beheersen. Bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers kan de functiebeschrijving als leidraad fungeren en kan vervolgens dienen als basis voor het beoordelen van medewerkers. Onze Huisartsen heeft kennis van en ervaring in het opstellen en actueel houden van functiebeschrijvingen. 

Ziekteverzuim & begeleiding

Onze Huisartsen kan voor u de begeleiding van (langdurig) zieke medewerkers uit handen nemen, waarbij de verplichtingen die volgen uit de Wet Verbetering Poortwachter in acht worden genomen. Wij kunnen u adviseren bij zowel het eerste spoortraject als het tweede spoortraject. Te denken valt aan het voeren van verzuimgesprekken en het opstellen van de vereiste verslaglegging. Onze Huisartsen kan u ook ondersteunen bij het opstellen van een verzuimreglement, waarin afspraken staan opgenomen over ziek- en betermeldingen, re-integratie en herstel.

Salaris- en personeelsadministratie

Salarisverwerking is meer dan het alleen maar het uitbetalen van de salarissen. Het gaat bij een maandelijkse salarisadministratie ook om het verstrekken van salarisstroken, het opstellen van pro forma salarisberekeningen, de aangifte van loonheffingen, de opgave aan pensioenfondsen en het toepassen van wet- en regelgeving. Onze Huisartsen verzorgt de uitvoering van dit maandelijks terugkerend proces, waarbij kwaliteit en continuïteit van groot belang is.
(Zie onder aan deze pagina een voorbeeld offerte).

Ontslag & reorganisatie

Er kunnen diverse aanleidingen zijn voor een ontslag van een medewerker. Te denken valt aan het verval van een arbeidsplaats, langdurig ziekte, verwijtbaar gedrag, disfunctioneren, een verstoorde arbeidsrelatie en werkweigering. De per 1 juli 2015 ingegane Wet werk en Zekerheid stelt hoge eisen aan het ontslag van een medewerker. Uitgebreide kennis van arbeidswetgeving en jarenlange ervaring in ontslagzaken, zorgt ervoor dat Onze Huisartsen u vakkundig kunnen bijstaan en daardoor mogelijk hoge kosten als gevolg van het ontslag van een medewerker kunnen worden voorkomen.

Veel van de bovenstaande zaken zullen wij kosteloos kunnen aanbieden. Wanneer er sprake is van een grote tijdsinvestering of wanneer er operationele kosten zijn verbonden aan de dienstverlening (zoals bijvoorbeeld bij het uitvoeren van de salarisadministratie), zullen wij in overleg een kostendekkende begroting maken.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Richard Huisman, (P&O Adviseur a.i.) rhuisman@onzehuisartsen.nl.