Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Online inzage, ervaringen uit de huisartsenpraktijk

In gesprek met Janneke Pelser en Angelique Thuyns, huisartsen Gezondheidscentrum Rozet in Westervoort. 

Sinds juli 2020 verlenen huisartsen online inzage in het medisch dossier voor hun patiënten via het patiënten portaal. In het portaal staan onder andere uitslagen van onderzoeken met het advies van de huisarts en een overzicht van medicijnen die een patiënt gebruikt. Ook biedt het portaal e-health services zoals e-consult, e-recept en e-afspraak.

Huisartsen Janneke Pelser en Angelique Thuyns zijn koplopers in onze regio met het hoogste percentage (40%) aangesloten patiënten op het portaal MijnGezondheid.net.

Onze Huisartsen ging met ze in gesprek over hun ervaringen met online inzage.

Hoe komt het dat nu al 40% van jullie patiënten ouder dan 16 jaar toegang heeft tot het patiënten portaal MijnGezondheid.net (MGn)? Dit is een hoog percentage, zeker ten opzichte van het landelijke gemiddelde van 5%.
Janneke: Binnen de HOED hebben we een brede aanpak. Driemaandelijks sturen we per praktijk een uitnodiging via de mail naar alle patiënten die nog niet zijn aangesloten op het portaal. De mogelijkheid van MGn benoemen we op onze website, op het telefoonbandje en we hebben een eigen folder ontwikkeld met informatie over hoe iemand zich kan aanmelden.

Angelique: Onze assistentes stimuleren het gebruik van MGn richting patiënten. Zij  voeren een actief beleid op het aanvullen persoonsgegevens om te zorgen dat van zoveel mogelijk patiënten het emailadres en mobiele nummer bekend is.

Hoe stimuleer je het gebruik in de spreekkamer?
Janneke: Ik koppel het gebruik van MGn aan het consult. Tijdens het consult bespreek ik bijvoorbeeld dat ik de laboratorium uitslagen zal delen via het portaal. Ik geef de patiënt een folder mee en licht de mogelijkheden van MGn mondeling toe. Dit is een hele effectieve werkwijze.

Angelique: Onze POH’s stimuleren het gebruik ook onder hun patiënten. Een patiënt is beter voorbereid op het consult wanneer hij of zij vooraf de bloeduitslagen heeft ingezien.

Hoe is de implementatie van het portaal opgepakt in de HOED?
Angelique: Wij hebben een werkgroep opgericht binnen de HOED. Daarnaast heeft iedereen de starttraining van PharmaPartners gevolgd.

Welke modules binnen MGn hebben de grootste meerwaarde?
Angelique en Janneke: Ten eerste de mogelijkheid tot het maken van online afspraken, ook al hebben we deze nu uitgezet vanwege corona triage.

Ook het aanvragen van herhaalmedicatie verloopt via het portaal. Onze apotheek is sinds kort ook aangesloten op MGn. Nu zouden alle verzoeken voor herhaalmedicatie rechtstreeks bij de apotheek moeten aankomen, maar dat is in de praktijk helaas nog niet het geval. Als dit goed gaat lopen zal dit het aantal contactmomenten met de praktijk aanzienlijk verminderen.

Daarnaast kan het publiceren van laboratorium uitslagen met daaraan gekoppeld een plan van aanpak telefoontjes besparen. Belangrijk is wel dat de toelichting duidelijk is en deze geen ruimte laat voor vragen.

De e-consulten zijn voor het meest van toegevoegde waarde, zeker gezien de huidige corona pandemie.

Ten slotte delen we steeds meer documenten via MGn. Zeker nu er veel aanvragen voor verklaringen zijn die wij niet geven. Het kan een goed alternatief zijn om een specialistenbrief of episodelijst met de patiënt te delen.

Wordt er veel "misbruik" gemaakt van e-consults?
Janneke: Nee, de vragen komen anders ook via een andere route binnen wat dan mogelijk leidt tot een onnodig praktijkbezoek. Deze vragen kan ik nu al eerder digitaal ondervangen.

Hoe ervaren patiënten het portaal?
Angelique: Patiënten ervaren het als positief. Ze vinden het fijn om inzicht in het dossier te hebben en nog eens na te kunnen lezen wat er besproken is. De bereikbaarheid wordt als beter ervaren, want je kunt op ieder moment je vraag stellen. De vraag wordt rechtstreeks beantwoord door degene aan wie de vraag is gesteld, dit maakt dat patiënten het als prettig en persoonlijk ervaren.

Wat is de meerwaarde tijdens de corona pandemie?
Janneke: Het is fijn digitaal zorg te kunnen leveren en daarmee het aantal fysieke contactmomenten te beperken. Het is een laagdrempelige manier van contact naar de praktijk voor als de telefoon mogelijk een drempel is. Hopelijk houden we hiermee het aantal gemiste diagnosen beperkt. Het portaal biedt de mogelijkheid voor de patiënt om meer regie over hun gezondheid te kunnen nemen.

Welke tips geef je mee aan andere praktijken?
Angelique: Maak gebruik van vooraf ingestelde maskerbrieven, dit scheelt veel typewerk. Door iedere drie maanden een nieuwe uitnodiging te versturen via een mail zorg je ervoor dat de mogelijkheid van het portaal bij de nog niet aangesloten patiënten weer onder de aandacht komt. Bespreek het met je patiënt tijdens het consult en koppel het vervolg aan een actie in het portaal.

Vergeet overigens niet om bij het uitschrijven van de patiënt ook de uitschrijving van MGn te bevestigen. Dit voorkomt dat iemand zich bij de volgende praktijk niet kan aanmelden voor MGn.

Maar het belangrijkste is dat het portaal door het team gedragen wordt. Dat iedere medewerker zijn steentje bijdraagt om het portaal onder de aandacht van de patiënten te krijgen. Pas door veelvuldig gebruik kan het uiteindelijk tijd opleveren in de praktijkvoering. Het draagvlak vergroten en behouden hebben wij gedaan door een (online) bijscholing waaraan het hele team deel heeft genomen na implementatie.

Wat kan er beter?
Janneke: Ik zou graag zien dat er een betere digitale triage komt voor e-consult en e-afspraak. Een enkele keer heb ik vragen binnengekregen die niet twee dagen konden wachten.

Daarnaast kost het best veel tijd om je antwoorden uit te schrijven in patiëntgerichte taal  Een soort automatische dicteerfunctie of een sneltoetsfunctie zou fijn zijn.