Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Spoedzorg

Uitgangspunten voor spoedzorg
Aan de zorgvraag van de patiënt moet worden voldaan op de juiste tijd, op de juiste plaats en door de hulpverlener met de juiste competenties, met als resultaat veilige en doelmatige zorg. In de afgelopen jaren hebben de huisartsgeneeskunde, de SEH- geneeskunde en de ambulancezorg een grote kwaliteitsslag gemaakt, professioneel én organisatorisch. Vanuit het besef dat deze disciplines complementair zijn aan elkaar, zijn vele initiatieven ontwikkeld om de samenwerking te versterken.

Wat is spoed?
Huisartsgeneeskundige spoedzorg richt zich op de zorgvraag die vanuit de beleving van de patiënt acuut is. Er kan een verschil bestaan tussen de spoedbeleving van de patiënt en de medische urgentie van zijn/haar hulpvraag. Patiënten zoeken vaak contact met de huisartsenpost voor problemen die vanuit medisch perspectief hadden kunnen wachten tot het spreekuur van de eigen huisarts. Ook de SEH en 112 hebben te maken met minder urgente zorgvragen. De beleving van de patiënt moet bepalend zijn voor de inhoud en de organisatie van de spoedzorg.

Infrastructuur
Waar een patiënt met acute klachten terecht kan, hangt af van het tijdstip op de dag. Moet hij/zij naar de huisartsenpraktijk, de huisartsenpost, 112 of de afdeling SEH van het ziekenhuis? Dit is niet altijd duidelijk voor de patiënt. Het is essentieel dat de ketenpartners in de spoedzorg vanuit dezelfde visie optimaal samenwerken. Zowel de patiënt als zorgverleners moeten weten wat zij van elkaar kunnen verwachten.

Kennis en vaardigheden
In de spoedeisende zorgverlening behoren tot de benodigde kennis en vaardigheden: het denken in urgenties en toestandsbeelden bij de triage en de beheersing van de ABCDE-systematiek.

De huisartsenpost
Actief risicomanagement en voldoende diagnostische mogelijkheden zijn voorwaarden voor effectieve, veilige en efficiënte spoedzorg. Dat geldt zeker in de huisartsenpost. De enorme diversiteit aan hulpvragen vereist generalistische expertise bij de triage, diagnostiek en behandeling. De triagist neemt de telefonische beoordeling en waar mogelijk de afhandeling van zorgvragen op zich. De aanwezigheid van een regiearts verhoogt de kwaliteit.
Proactief beleid
Soms zijn spoedzorgvragen te voorkomen door bijtijds te anticiperen op mogelijke crises of ontregelingen, met name bij chronische patiënten, kwetsbare ouderen en patiënten met een acute psychische zorgvraag. Goede samenwerkingsafspraken dragen hieraan bij.