Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Diabetes Mellitus

Inleiding
De huisartsenpraktijk heeft een centrale rol bij de (vroege) opsporing en adequate behandeling van Diabetes Mellitus type 2. Samen met de POH-S en doktersassistente coördineren de huisartsen de zorg voor een grote groep mensen met diabetes type 2 in de eerste lijn om zo klachten en beperkingen zo veel mogelijk te voorkomen of te verminderen.

Ketenzorg Arnhem organiseert contracteerbare zorg voor patiënten met een chronische aandoening in Arnhem en omgeving en biedt deze aan. Daarnaast faciliteert en ondersteunt Onze Huisartsen huisartsenpraktijken en ketenpartners bij het verlenen van chronische eerstelijnszorg.

Kwaliteitszorg
Kwaliteit staat hoog in ons vaandel, met als uitgangspunten:

  • De patiënt staat centraal: de zorg is afgestemd op de zorgbehoefte en mogelijkheden van de patiënt.
  • De huisartsenpraktijk heeft de regie en coördineert de integrale zorg.
  • Goede samenwerking en afstemming binnen de keten met andere zorgprofessionals, zoals diëtisten, podotherapeuten, pedicures, aanbieders van fundusscreening en specialisten vanuit de tweede lijn is cruciaal om integrale zorg en continuïteit te leveren.
  • Het zorgprogramma is opgesteld volgens de vigerende kwaliteits-richtlijnen. Als basis gelden de NHG-standaarden Diabetes Mellitus type 2, Chronische Nierschade en Cardiovasculair Risicomanagement, aangevuld met de zorgstandaard van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) en de Landelijke Transmurale Afspraken (LTA) diabetes mellitus type 2.
  • Registratie en metingen geven inzicht in de werkprocessen en de verleende zorg en zorgen voor de nodige transparantie. Hierbij wordt kwaliteit zichtbaar gemaakt, gemeten en vastgelegd aan de hand van tevoren vastgelegde indicatoren met bijbehorende streefnormen.
  • We streven naar continue verbetering van zorg door middel van nascholing en ondersteuning van huisartspraktijken en ketenpartners.
  • Om professionele zorg op kwalitatief hoog niveau te kunnen blijven garanderen besteden we aandacht aan het volgen van nieuwe ontwikkelingen, en de daarbij behorende vertaalslag naar de dagelijkse praktijkvoering.