Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Gecombineerde Leefstijl Interventie GLI

Vanaf 1 januari 2019 wordt de Gecombineerde Leefstijl Interventie vergoed vanuit de basisverzekering. Wil een patiënt deel kunnen nemen aan een GLI dan moet hij verwezen worden door de huisarts. De huisarts kan per 1 januari verwijzen naar een GLI-aanbieder als een patiënt voldoet aan de verwijscriteria én er een GLI aanbod is in zijn omgeving.  In dit document vindt u uitleg over wat de GLI is en welke patiënten hiervoor in aanmerking komen.

Wat is een gecombineerde leefstijlinterventie?
De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) richt zich op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. De interventie omvat advies over en begeleiding bij het verwerven van gezonde voedings- en eetgewoontes, een gezond beweegpatroon en hoe om te gaan met factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden (bijvoorbeeld stress en slaapgebrek). De duur van het programma is 24 maanden, verdeeld in een begeleidingsfase en een onderhoudsfase. 

Voor wie is de GLI?
De GLI is voor mensen met een matig tot extreem verhoogd gezondheidsrisico gerelateerd aan gewicht, volgens de indicatiecriteria uit de NHG standaard Obesitas en de Zorgstandaard Obesitas. De huisarts kan deze patiënten verwijzen voor een GLI. Tijdens het aanbieden van de GLI blijft de huisarts betrokken: de zorgverlener van de GLI stemt af met de huisarts, koppelt regelmatig resultaten terug en overlegt zo nodig over eventuele aanvullende zorg.

Welke programma’s komen in aanmerking voor vergoeding?
Een goed beschreven, effectief programma voor een gecombineerde leefstijlinterventie is het uitgangspunt voor de vergoeding.

Op dit moment zijn de programma’s CooL, SLIMMER en De Beweegkuur door het RIVM op een voldoende niveau van effectiviteit beoordeeld. Het Zorginstituut Nederland geeft aan dat deze programma’s voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking komen. Het is aan de zorgverzekeraars om te besluiten welke van deze programma’s zij willen vergoeden en contracteren.  Alle genoemde programma’s bieden een programma van 24 maanden aan met als doel de gezondheid van volwassenen met overgewicht te bevorderen. 

Programma

Eigenaar

Verwijzing leaflet

De Beweegkuur

Huis van Beweging

Leaflet Beweegkuur

Slimmer

GGD Noord- en Oost Gelderland

Leaflet Slimmer

CooL

Expertisecentrum Leefstijlinterventies

FAQ Expertisecentrum Leefstijlinterventies

De sportclub wordt niet vergoed
De GLI is gericht op het aanzetten en motiveren tot bewegen. Voor het daadwerkelijk bewegen moet de persoon eigen initiatieven ontwikkelen en zoveel mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden in zijn eigen omgeving. Fitness-abonnement, sportclub of sportkleding maakt geen deel uit van de vergoeding voor de GLI onder de Zorgverzekeringswet.

Hoe verloopt de contractering?
Contractering van een GLI zal door de GLI aanbieder rechtstreeks met de zorgverzekeraar gedaan moeten worden.

Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van onderstaande contactgegevens:

Menzis:                          zorgaanbiederservice@menzis.nl         T 088 222 40 00

Zilveren Kruis:              zorginkoop.gli@zilverenkruis.nl

Zorg en Zekerheid:      zorginkoop.GLI@zorgenzekerheid.nl

CZ:                                  zorginkoop.gli@cz.nl

VGZ:                               zorginkoopintegralezorg@vgz.nl

Wie is de GLI aanbieder
Een GLI kan worden aangeboden door verschillende beroepsgroepen: leefstijlcoaches, diëtisten en fysio- en/of oefentherapeuten.

Per programma zijn de eisen aan de competenties van de uitvoerders verschillend. Deze competenties staan beschreven in de protocollen van de verschillende beweegprogramma’s.

Menzis, de preferente verzekeraar in de regio Arnhem, stelt bovendien de volgende eisen aan de zorgverlener:

  • Dat zij HBO opgeleid zijn
  • Leefstijlcoaches geregistreerd staan in het register BLCN
  • Diëtisten, fysio- en oefentherapeuten met aantekening Leefstijlcoach in het kwaliteitsregister Paramedici. Zij moeten (gezamenlijk) geschoold zijn in de uitvoering van het betreffende GLI programma.

Actueel aanbod regio Arnhem:

Hoe kan een patiënt verwezen worden voor een GLI?
Voor de huisarts moet het overzichtelijk zijn naar welke lokale GLI hij kan verwijzen. Met Menzis is overeengekomen dat Onze Huisartsen een overzicht ontvangt van gecontracteerde GLI aanbieders. Zodra Onze Huisartsen een overzicht ontvangt met de gecontracteerde aanbieders zullen we u hiervoor op de hoogte stellen.

Is de GLI alleen voor patiënten binnen de ketenzorg?
Nee, zowel ketenzorg patiënten áls patiënten buiten ketenzorg mogen deelnemen aan een GLI mits zij voldoen aan de verwijscriteria.

Samenwerking
Na het beëindigen van de GLI is het belangrijk dat de deelnemers goede aansluiting vinden binnen het lokale beweegaanbod. Onze Huisartsen stemt regionaal af met GLI aanbieders om de samenwerking met lokale buurtsportcoaches te stimuleren.

Monitoring
Op basis van een landelijke indicatorenlijst wordt de effectiviteit van de GLI gemonitord.

De GLI-aanbieder dient de volgende gegevens te registeren en deze aan de zorgverzekeraar ter beschikking te stellen op drie momenten: bij de start, na de behandelfase, bij de afsluiting of bij eerdere beëindiging:

Start:

  • De gegevens van de cliënt (BSN, geslacht, leeftijd, postcodegebied, woonplaats)
  • Zijn/haar toestemming om zijn/haar gegevens te gebruiken voor (vervolg)onderzoek (schriftelijk vast te leggen)
  • Het gewicht & de lengte, de tailleomvang en de kwaliteit van leven vragenlijst EQ5d

Na de behandelfase:

  • Het gewicht & de lengte, de tailleomvang en de kwaliteit van leven vragenlijst EQ5d

Bij afsluiting van het programma:

  • Het gewicht & de lengte, de tailleomvang en de kwaliteit van leven vragenlijst EQ5d

Bij eerdere beëindiging:

  • Het gewicht & de lengte, de tailleomvang en de kwaliteit van leven vragenlijst EQ5d
  • De reden van het niet afmaken van het programma.

Voor meer informatie over de GLI de volgende links:

NZa beleidsregel gecombineerde leefstijlinterventie

NZa regeling gecombineerde leefstijlinterventie

NZa Prestatie- en tariefbeschikking gecombineerde leefstijlinterventie 2019

Contractering en bijbehorende AGB Vereisten

Financiën rondom CooL

Vergelijking programma’s

Vragen / informatie / ondersteuning
Heeft u vragen en/of opmerkingen of heeft u behoefte aan aanvullende informatie? Neemt u dan contact op met :

Simone Kwant, praktijkconsulent, skwant@onzehuisartsen.nl of 06-83800911