Privacyverklaring Onze Huisartsen

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Dit privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 september 2019.

Toepasselijkheid van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor mensen die te maken krijgen met de diensten die Onze Huisartsen verricht ten behoeve van de organisatie van de huisartsenposten, chronische zorgprogramma’s, scholingen en/of GGZ (te weten Onze Huisartsen B.V.,  Huisartsendienst Arnhem B.V., Ketenzorg Arnhem B.V., GGZorg Arnhem B.V. of Kwaliteit & Innovatie Arnhem B.V.).

Over Onze Huisartsen

Onze Huisartsen maakt toegankelijke en goede huisartsgeneeskundige zorg mogelijk voor patiënten in de regio, waarbij de organisatie onder andere het centrale gezicht en aanspreekpunt voor de eerstelijnszorg is. We ondersteunen en versterken de positie van de huisarts. Daardoor blijft het beroep van huisarts altijd uitvoerbaar, aantrekkelijk, actueel en toekomstbestendig. Bovendien blijft de huisartspraktijk herkenbaar en toegankelijk voor de patiënt en overige stakeholders.

Het wettelijk kader

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Sinds 1 januari 2016 bestaat ook een verplichting om datalekken te melden.

Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Wat zijn persoonsgegevens?

Volgens de wet zijn persoonsgegevens alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de betrokkene). Dus de combinatie van naam en geboortedatum, contactgegevens, een pasfoto zijn allemaal persoonsgegevens. Hiernaast kent de wet bijzondere persoonsgegevens; dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden. Het gaat dan om bijvoorbeeld uw BSN-nummer, gezondheids- of medische gegevens.

Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig?

Onze Huisartsen is een faciliterende en ondersteunende organisatie van, voor en door aangesloten huisartsen in de regio Arnhem. Onze Huisartsen verzamelt vanuit deze functie persoonsgegevens middels de volgende werkzaamheden:

In opdracht van aangesloten huisartsen verzorgen Onze Huisartsen B.V. en onderliggende werkmaatschappijen diensten en declaraties:

 • Ten behoeve van de declaratie van chronische zorgprogramma’s in Ketenzorg Arnhem B.V. verzamelen wij onherleidbare persoonsgegevens uit de systemen van de huisarts.
 • Ten behoeve van de Huisartsendienst Arnhem BV worden uw gegevens verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor declaratiedoeleinden (uitgevoerd door Onze Huisartsen B.V.);
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

(Zie voor een uitgebreidere beschrijving de specifieke privacyverklaring van de Huisartsendienst Arnhem B.V.)

 • GGZorg Arnhem B.V. heeft een aantal POH GGZ medewerkers in dienst. Deze POH GGZ medewerkers worden door aangesloten huisartsen ingehuurd om in de dagpraktijk te werken. Wanneer een POH GGZ medewerker werkt in de praktijk van een huisarts valt hij/zij onder gezag en verantwoordelijkheid van de huisarts. Ook werken de POH GGZ medewerkers alleen in informatiesystemen van de betreffende praktijk. Er worden binnen deze dienst geen gegevens verzameld door Onze Huisartsen. Wel worden patiëntgegevens gezien door deze medewerkers die feitelijk in dienst zijn bij Onze Huisartsen, GGZorg Arnhem B.V..

 • Kwaliteit & Innovatie Arnhem B.V. ondersteunt huisartsen in de regio door het organiseren en faciliteren van verschillende scholing- en cursusprogramma’s. Ten behoeve van de administratieve, organisatorische en financiële afwikkeling van dergelijk programma’s is het noodzakelijk persoonsgegevens van deelnemers te verzamelen. Hiervoor vragen we uiteraard altijd vooraf toestemming.

Het komt voor dat wij voor een specifiek doel, uw expliciete toestemming vragen. Indien u toestemming verleent, kunt u uw toestemming eenvoudig weer intrekken door dit aan ons te melden.

In ons informatiebeveiligingsbeleid is vastgelegd hoe Onze Huisartsen met persoonsgegevens omgaat, waarvoor deze worden gebruikt en hoe we ze beschermen. We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig zijn voor onze werkzaamheden. Wij publiceren nooit zonder toestemming persoonsgegevens van patiënten, medewerkers en andere relaties.

Website

Op de website van Onze Huisartsen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden zonder bezoekers te identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Onze Huisartsen haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Geheimhouding

Iedereen die toegang heeft tot de persoonsgegevens gaat hier zorgvuldig mee om en is gebonden aan een contractuele geheimhoudingsplicht.

Toegang tot gegevens

Alleen medewerkers die vanwege hun werkzaamheden noodzakelijkerwijze toegang moeten hebben tot persoonsgegevens mogen deze inzien en verwerken voor zover nodig.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijnen. Daarna vernietigen we deze persoonsgegevens of bewaren we ze op een manier dat ze niet meer herleidbaar zijn tot een persoon.

Beveiliging

Wij nemen alle noodzakelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Gegevens delen met andere organisaties

Onze Huisartsen gebruikt de verzamelde persoonsgegevens voor de eigen bedrijfsvoering. Daarvoor kan het nodig zijn om persoonsgegevens te delen met organisaties die voor ons werkzaamheden verrichten of waarmee we samenwerken, zoals bijvoorbeeld declaratiepartner of leverancier van scholingsdiensten. Als een andere partij of instantie werk voor ons verricht, moet deze partij een verwerkersovereenkomst getekend hebben, waarin staat waarvoor ze deze gegevens ontvangen en mogen verwerken en hoe ze er mee om moeten gaan.

Verder kunnen overheidsinstanties of instanties met een wettelijke taak informatie bij ons opvragen die we verplicht zijn om te delen.

Worden uw gegevens buiten de EU gebracht?

Onze Huisartsen heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de privacy verordening van toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden.

Welke rechten heeft u?

Elke betrokkene (iedere natuurlijke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt) heeft het recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming, overdracht en het recht op verzet ten aanzien van de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming, de heer Evers te bereiken via bevers@onzehuisartsen.nl. Hij zal contact met u opnemen en onze procedure hieromtrent verder toelichten. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Onze Huisartsen kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom om deze regelmatig te bekijken.