Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens worden verzameld. Hoe we deze gebruiken en met welk doel. Onze Huisartsen kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. De onderstaande privacyverklaring is van 25 september 2019.

Toepasselijkheid van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor mensen die te maken krijgen met de diensten van Onze Huisartsen.

Wettelijk kader

De AVG is een wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Sinds 1 januari 2016 bestaat ook een verplichting om datalekken te melden.

Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Wat zijn persoonsgegevens?

Volgens de wet zijn persoonsgegevens alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de betrokkene). Dus de combinatie van naam en geboortedatum, contactgegevens, een pasfoto zijn allemaal persoonsgegevens. Hiernaast kent de wet bijzondere persoonsgegevens; dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden. Het gaat dan om bijvoorbeeld BSN-nummer, gezondheids- of medische gegevens.

Waarom persoonsgegevens nodig?

Onze Huisartsen is een faciliterende en ondersteunende organisatie van en voor de aangesloten huisartsen in de regio Arnhem. Onze Huisartsen verzamelt vanuit deze functie persoonsgegevens voor de onderstaande werkzaamheden. In opdracht van aangesloten huisartsen verzorgen wij diensten en declaraties:

 • Voor zorgprogramma’s in Ketenzorg Arnhem B.V. verzamelen we onherleidbare persoonsgegevens uit de systemen van de huisarts.
 • Ten behoeve van de Huisartsendienst Arnhem BV worden uw gegevens verzameld:
  • voor zorgverlening.
  • voor declaratiedoeleinden (uitgevoerd door Onze Huisartsen B.V.).
  • voor doelmatig beheer en beleid.
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • GGZorg Arnhem B.V. heeft POH-medewerkers in dienst. Er worden binnen deze B.V. geen persoonsgegevens verzameld. De POH-medewerkers worden door aangesloten huisartsen ingehuurd om in de dagpraktijk te werken. Wanneer een POH-medewerker in een praktijk van een huisarts werkt, valt hij/zij onder gezag en verantwoordelijkheid van de huisarts. POH-medewerkers werken alleen in informatiesystemen van de betreffende huisartsenpraktijk.  
 • Onze Huisartsen Academie ondersteunt huisartsen in de regio door het organiseren en faciliteren van verschillende scholing- en cursusprogramma’s. Ten behoeve van de administratieve, organisatorische en financiële afwikkeling van dergelijk programma’s is het noodzakelijk persoonsgegevens van deelnemers te verzamelen. Hiervoor vragen we uiteraard altijd vooraf toestemming.

Informatiebeveiligingsysteem

In ons informatiebeveiligingsbeleid is vastgelegd hoe Onze Huisartsen met persoonsgegevens omgaat, waarvoor ze worden gebruikt en hoe we ze beschermen. We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig zijn voor onze werkzaamheden. We publiceren nooit zonder toestemming persoonsgegevens van medewerkers, samenwerkende partners of andere relaties.

Website

Op de website van Onze Huisartsen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden zonder bezoekers te identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Onze Huisartsen haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Geheimhouding

Iedereen die toegang heeft tot de persoonsgegevens gaat hier zorgvuldig mee om en is gebonden aan een contractuele geheimhoudingsplicht. Alleen medewerkers die vanwege hun werkzaamheden noodzakelijkerwijze toegang moeten hebben tot persoonsgegevens mogen deze inzien en verwerken voor zover nodig.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijnen. Daarna vernietigen we deze persoonsgegevens of bewaren we ze op een manier dat ze niet meer herleidbaar zijn tot een persoon.

Beveiliging

Wij nemen alle noodzakelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Gegevens delen met andere organisaties

Onze Huisartsen gebruikt de verzamelde persoonsgegevens voor de eigen bedrijfsvoering. Daarvoor kan het nodig zijn om persoonsgegevens te delen met organisaties die voor ons werkzaamheden verrichten of waarmee we samenwerken, zoals bijvoorbeeld declaratiepartner of leverancier van scholingsdiensten. Als een andere partij of instantie werk voor ons verricht, moet deze partij een verwerkersovereenkomst getekend hebben, waarin staat waarvoor ze deze gegevens ontvangen en mogen verwerken en hoe ze er mee om moeten gaan.

Verder kunnen overheidsinstanties of instanties met een wettelijke taak informatie bij ons opvragen die we verplicht zijn om te delen.

Worden gegevens buiten de EU gebracht?

Nee, Onze Huisartsen heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de privacy verordening van toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden.

Meer informatie

Elke betrokkene (iedere natuurlijke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt) heeft het recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming, overdracht en het recht op verzet ten aanzien van de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Heb je een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met medische gegevens, neem dan contact op met:
Zwanetta van Zijl, Functionaris Gegevensbescherming


Laatste update van deze webpagina: 9 januari 2024