Pilot Toegankelijkheid GGZ in de Liemers

De pilot Toegankelijkheid GGZ in de Liemers is gestart! Het doel van deze pilot is onder andere om de domein-overstijgende samenwerking in de regio de Liemers te verbeteren en te versterken. Ook helpt het de professionals zich meer te richten op gezondheid in plaats van de ziekte van de patiƫnt.
29 Apr 2024

De pilot sluit aan bij het Integraal Zorgakkoord (IZA) en GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) en loopt tot december 2024. De pilot wordt begeleid door Bee-Improve. De Toegankelijkheid GGZ in de Liemers is in ontwikkeling en bestaat uit drie samenhangende deelplannen.

1.  Preventie en welzijn: WIN 

Met de afkorting WIN (Welzijn In mijn Netwerk) leggen we met de pilot het accent op het versterken van het vermogen van mensen om te gaan met de situaties die op hun pad komen. Een preventieve blik kijkt naar het geheel van omstandigheden van een persoon. Er wordt herstelgericht gewerkt.  Deze zorg gaat niet over behandeling of genezing.

In de Liemers is er voor de professionals en inwoners zicht op het aanbod van preventieve zorg en aanvullend, herstel ondersteunende zorg. Alle betrokken partijen van verschillende disciplines kennen elkaar, werken samen en zetten in op de veerkracht van de burgers. Het aanbod in het 'voorliggend veld' en in herstel-ondersteunende zorg is voor burgers en zorgverleners toegankelijk door: 

  • Duidelijke vastlegging van informatie.
  • Passende verwijzingen.
  • Ondersteunend financieel maatwerk.
  • Als nodig wordt er 'outreachend' gewerkt (door bijvoorbeeld 'bemoeizorg').

Is er meer steun nodig ten behoeve van het welzijn, dan kan herstel-ondersteunende zorg geboden worden. Dan is er een indicatie nodig.

2. Het Verkennend Gesprek

Voorheen bekend onder de noemer: Herstel Ondersteunend Gesprek

Een verkennend gesprek heeft tot doel het persoonlijke herstelproces van mensen te ondersteunen. In het gesprek, waar bij voorkeur een naaste aan deelneemt, is oog voor de vraag en voor het algemene welbevinden. Het gesprek kan op diverse momenten en plekken plaatsvinden, ook voor, na of tijdens een GGZ-behandeling, ook bij mensen thuis. Er wordt door twee professionals (vanuit alle domeinen) gekeken vanuit positieve gezondheid, want gezondheid is meer dan alleen niet-ziek-zijn. 

De verkennende gesprekken zijn een vast onderdeel in het (preventieve, curatieve of nazorg) zorgaanbod. Het actief inzetten van het gesprek bevordert naast het herstelvermogen van de inwoner ook de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van het voorliggend veld van preventieve zorg.

Vanaf 1 mei | Verwijzing mogelijk
Vanaf 1 mei 2024 kan elke deelnemende organisatie mensen verwijzen. In Didam is men al voorzichtig begonnen en sluit men straks aan op de gezamenlijke route, zodat alle resultaten gemonitord worden. Aanmelden voor verwijzen:

Verwachting: Binnen 5 werkdagen wordt contact opgenomen en de afspraak gepland.

3. De Overlegtafel GGZ

Voorheen bekend onder de noemer: Transfertrafel

De wekelijkse Overlegtafel heeft als doel om samen de zorg voor mensen met psychische problematiek zo goed mogelijk te organiseren. Professionals uit diverse domeinen vormen samen een netwerk. Wekelijks spreken zij na gedegen voorbereiding kort en online de anonieme casussen door met de inbrenger, waarna de inbrenger goed geholpen verder kan. Het succes van de overlegtafel is dat de casuïstiek breed wordt bekeken en gedragen. Zo ontstaan andere mogelijkheden. Daarnaast versterkt de overlegtafel de domeinoverstijgende samenwerking.

Wekelijks op dinsdag
De Overlegtafel is wekelijks, online, op dinsdag van 11.00-11.30 uur. Casussen worden anoniem besproken. Een overleg duurt 30 minuten, per casus is er 5 minuten beschikbaar.
De vaste deelnemers lezen de casussen vooraf en zoeken samen met de inbrenger, die altijd zelf aanwezig moet zijn, naar passende hulp en begeleiding.

Als huisarts of POH-GGZ kun je een casus aanmelden via het aanmeldformulier. De deadline voor inbreng op dinsdag is de week ervoor op donderdag 12.00 uur. Je kunt dit sturen naar:

Naar het aanmeldformulier

Mentale gezondheidsnetwerken

Ook op andere plekken in het werkgebied Noord- en Oost-Gelderland richt GGNet initiatieven zoals deze op, samen met partners in de regio. Zo zijn er ook Overlegtafels en Transfertafels in Apeldoorn, Zutphen en Winterswijk en zijn we in Doetinchem onderdeel van het Ecosysteem Mentale Gezondheid. Mentale Gezondheidsnetwerken worden opgericht voor passende, toegankelijke en betaalbare zorg. In die netwerken staat de hulpvraag van de inwoner en diens naasten centraal en wordt van daaruit gekeken welke ondersteuning uit welke domeinen helpend is. Allemaal met als doel om mentale veerkracht in de regio te versterken. Er is contact en samenwerking tussen de verschillende initiatieven.