Transmuraal Incidenten Melden (TIM)

Als zorgverlener kunt je incidenten in de transmurale patiëntenzorg melden. Onder incidenten verstaan we onbedoelde gebeurtenissen in de patiëntenzorg. Door je melding kunnen we de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren. Het is ook mogelijk als zorgverlener een klacht over Huisartsenspoedpost Arnhem in te dienen. Hieronder staat onze werkwijze beschreven.

Incidenten

Een incident is een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de patiënt heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) zou kunnen leiden. Het doel van het melden van incidenten is om er van te leren en om verbetermaatregelen te treffen waarmee we herhaling van het incident kunnen voorkomen.

Als zorgverlener een incident melden

Via het onderstaande formulier kun je als zorgverlener een incident  melden, waarbij de huisartsenspoedposten Arnhem-Zevenaar betrokken is. Deze melding wordt vervolgens beoordeeld, geanalyseerd én er worden indien van toepassing verbetermaatregelen geformuleerd om herhaling te voorkomen. Na afronding van de analyse ontvang je als melder een terugkoppeling.

Naar het TIM-formulier

Onze Huisartsen spant zich in om de wachttijden aan de telefoon zo laag mogelijk te houden. Als gevolg van de onvoorspelbaarheid van de spoed-zorgvragen én als gevolg van de huidige schaarste aan personeel kunnen de wachttijden sterk oplopen. Een TIM-melding over lange wachttijden aan de telefoon, wordt door Onze Huisartsen wel geregistreerd, maar niet onderzocht en/of geanalyseerd.

Als zorgverlener een klacht melden

Een TIM-melding heeft altijd met een patiënt te maken. Voor meldingen die niet voldoen aan de definitie van een (bijna-) incident, zoals bijvoorbeeld klachten over de bejegening door een medewerker van de huisartsenspoedposten Arnhem-Zevenaar, kan er bij de klachtenfunctionaris een melding worden ingediend. 

Naar klachtenformulier zorgverlener

Als een patiënt een klacht wilt indienen

Let op: als je als patiënt een klacht wilt indienen, dan verloopt dat via deze route.

Vragen

Heb je vragen, neem dan contact op met de VIM-coördinator via:

Heb je vragen omtrent transmuraal klachtmelden, neem dan contact op met de klachtenfunctionaris:

Marieke Heeneman-van Dijk